Πρόγραμμα ASSET

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ASSET ( Adding Support Skills for European Teachers ) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση Socrates και εντάσσεται στην δράση του Grundtvig-1 για την εκπαίδευση ενηλίκων. Η χρονική του διάρκεια είναι τρία χρόνια ξεκινώντας από τον Οκτώβριο 2003. Συντονιστής της ομάδας του ASSET είναι ο κ. John Perry από το Lancaster & Morecambe College (Αγγλία, Lancaster) και τα συμμετέχοντα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι Πανεπιστήμια, Κολέγια και Σχολεία από την Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα (Εκπαιδευτήρια Καλοσκάμη), Εσθονία, Ιρλανδία, Σουηδία και Τσεχία.

Στόχος του ASSET είναι η διεύρυνση της αποτελεσματικότητας των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών ενηλίκων σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία ενός Οδηγού προσωπικής βοήθειας ώστε εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν ενήλικες να μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες σε 1) μαθητοκεντρικές μεθοδολογίες, 2) υποστήριξη του μαθητή, 3) εκτίμηση της διαφορετικότητας. Ο Οδηγός προσωπικής βοήθειας αναφέρεται λεπτομερώς στα παραπάνω θέματα τα οποία υποδιαιρούνται περαιτέρω. Ολόκληρο το υλικό που δημιούργησε η σύμπραξη ASSET βρίσκεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.assetproject.info.